§1 [Definicje]

 

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

IT HOSTING.PL lub Operator – Jarosław Panek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALFA Jarosław Panek (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Wielicka 93/27, 30-552 Kraków) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8733037316, REGON 360147371.

 

Cennik – zestawienie opłat oraz prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

 

Klient lub Abonent – użytkująca Usługi IT HOSTING.PL, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Panel Klienta – narzędzie do zarządzania usługą IT HOSTING.PL i kontaktu z IT HOSTING.PL dostępne pozalogowaniu przez klienta na stronie ithosting.pl/my-account.

 

Konsument – osoba fizyczna użytkująca Usługi IT HOSTING.PL, na podstawie Umowy, którą zawarła zIT HOSTING.PL w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Materiały – jakiekolwiek treści, które są przechowywane i przesyłane podczas lub w związku z korzystaniem z Usług IT HOSTING.PL

 

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się oddnia rozpoczęcia świadczeniaUsługi.

 

Okres Trwania Umowy- okres od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia Okresu abonamentowego.

 

Okres testowy – Specyfikacja Usługi może przewidywać Okres testowy, który obejmuje okres w niej wskazany, w trakcie którego Klient nieodpłatnie testuje Usługę. Okres testowy służy Klientowi do zapoznania sięz funkcjonalnością Usługi.

 

Oprogramowanie – oprogramowanie, które zostało dostarczone przez IT HOSTING.PL Klientowi niezależnie od formy i sposobu dostarczenia, w tym jego utrwalenie w pamięci urządzenia końcowego Klientapoprzez pobranie za pośrednictwem Internetu oraz aplikacje dostępne dla Klienta zdalnie, za pośrednictwemInternetu.

 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Rejestr – podmiot zarządzający Domeną, wykonujący rejestrację i utrzymanie Nazw w tej Domenie lub inne czynności dotyczące Nazwy Domeny, opisane w regulaminach, którymi posługuje się Rejestr.

 

Rejestracja – to jest wykonanie przez Klienta wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Panelu Klienta i zawarcia umowy o świadczenie Usług na rzecz Klienta przez IT HOSTING.PL.

 

Specyfikacja Usługi - opis parametrów danej Usługi, w tym w szczególności: Okres abonamentowy, Okres testowy,moment rozpoczęcia świadczenia Usługi IT HOSTING.PL, parametry techniczne, warunki techniczne isprzętowe.

 

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności.

 

Strony – IT HOSTING.PL oraz Klient.

 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami, której integralną część stanowi Regulamin.

 

Urządzenia IT HOSTING.PL – urządzenia teleinformatyczne IT HOSTING.PL przeznaczone do świadczenia Usług IT HOSTING.PL, a w szczególności do przechowywania i transmisji danych oraz dostępu do Internetu.

 

Usługi IT HOSTING.PL / Usługi – usługi elektroniczne świadczone przez IT HOSTING.PL dla Klienta na podstawie Umowy.

 

Zawieszenie świadczenia Usługi IT HOSTING.PL – uniemożliwienie Klientowi dostępu do korzystania z Usługi IT HOSTING.PL świadczonej na rzecz Klienta.

 

§ 2 Postanowienia wspólne dla wszystkich UsługIT HOSTING.PL

 

1. Ogólne postanowienia

 

 1.                   KlientzobowiązujesiędoprzestrzeganiapostanowieńRegulaminuorazUmowy.
 2.                   Zawarcie Umowy poprzedza Rejestracja. Dane wymagane dla Rejestracji Klient podaje w formularzu rejestracyjnym, który znajduje się na stronie internetowej ithosting.pl, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. Przede wszystkim Klient jest zobowiązany podać kraj oraz  adres stałego zamieszkania albo zwykłego pobytu, nadto akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż dane, o których mowa są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe, że Klienta dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, podał w skutek zawinionych przez niego działań lub zaniechań niezgodnie ze stanemfaktycznymponosionwobecithosting.plodpowiedzialnośćodszkodowawcząztegotytułu.
 3.                   Klient zobowiązany jest do podania podczas Rejestracji informacji czy będzie korzystać z Usługi IT HOSTING.PL jakoKonsument.
 4.                   Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Klient zobowiązany jest poinformować IT HOSTING.PL o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach KontaKlienta.
 5.                   Przed złożeniem zamówienia IT HOSTING.PL udostępnia Klientowi Regulamin, Specyfikację Usługi oraz  wszelkie wzorce  umowne  obowiązujące  w  ramach  wybranej  przez  Klienta Usługi IT HOSTING.PL oraz podsumowanie warunków zamówienia na Usługę IT HOSTING.PL. Podsumowanie obejmuje zwłaszcza parametry wybranej Usługi IT HOSTING.PL, czas trwania Umowy i wysokość opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi IT HOSTING.PL.
 6.                   Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez IT HOSTING.PL przyjęciazamówienia na Usługę IT HOSTING.PL. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Kient otrzymuje w formie komunikatu przesłanego pocztą elektroniczną, zawierającego elementy Umowy wybrane przez  Klienta lub związane z daną Usługą IT HOSTING.PL, a zwłaszcza wskazanie wybranej Usługi IT HOSTING.PL, jej parametrów oraz wysokości opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi IT HOSTING.PL. Do potwierdzenia w przypadku Klienta będącego Konsumentem dołączony jest Regulamin oraz Specyfikacja Usługi oraz wszelkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi IT HOSTING.PL, które zostały wcześniej udostępnione i zaakceptowane przez Klienta będącegoKonsumentem.
 7.                   IT HOSTING.PL jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy w następujących przypadkach:

(a)                Klient podał w formularzu rejestracyjnym, w trakcie Rejestracji nieprawdziwe lub niepełnedaneinieuzupełnilubniepoprawitychdanychmimowezwaniaIT HOSTING.PL,

(b)               IT HOSTING.PL uprzednio rozwiązał Umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosiKlient,

(c)                uprzednio Klient osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami lub za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi IT HOSTING.PL w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócającykorzystaniezUsługIT HOSTING.PL przezosobytrzecie.

 1.                   Klient, w celu korzystania z Usługi IT HOSTING.PL, posługuje się hasłem i loginem ustalonym w trakcie Rejestracji. Klient jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, oraz niezwłocznie poinformować IT HOSTING.PL o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwaudostępnieniaprzezsiebieloginuihasłalubKontaKlientaosobomtrzecim.
 2.                   Klient może w dowolnej formie upoważnić osoby wskazane przez IT HOSTING.PL do dostępu doKonta Klienta, w oparciu o hasło i login udostępnione przez Klienta, gdy okaże się to niezbędne dla prawidłowego świadczenia UsługiIT HOSTING.PL.
 3.               Usługi IT HOSTING.PL zamówione przez Klienta będą świadczone pod warunkiem wcześniejszego zawarciaUmowyorazuiszczeniaopłatynależnejztytułuświadczeniadanejUsługiIT HOSTING.PL.
 4.               Strony ustalają, że świadczenie Usługi IT HOSTING.PL rozpoczyna się po upływie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Regulamin lub Specyfikacja Usługi lub wzorzec umowny dotyczący danej Usługi IT HOSTING.PL, który został Klientowi udostępniony przed zawarciem Umowy, stanowi  inaczej. Na wyraźne żądanie Klienta świadczenie Usługi IT HOSTING.PL może rozpocząć się przedupływem 7dni.
 5.               Klient ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi IT HOSTING.PL, które będą następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niewłaściwego wykorzystania funkcjonalności danej Usługi IT HOSTING.PL lub integracji z zewnętrznym, wybranym przez Klienta oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wymienionych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej Usługi obciąża Klienta.
 6.               W celu zapewnienia świadczenia Usług IT HOSTING.PL na najwyższym poziomie, a także mając na uwadze chęć oferowania Klientowi najlepszych dostępnych w danym czasie na rynku rozwiązań, IT HOSTING.PL zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów świadczonej Usługi IT HOSTING.PL lub do dokonania aktualizacji Usług IT HOSTING.PL lub Oprogramowania do nowszej wersji udostępnionej przez IT HOSTING.PL, dostawcę Usługi IT HOSTING.PL lub producenta Oprogramowania. IT HOSTING.PL informuje Klienta o dokonaniu aktualizacji oraz/lub polepszeniu parametrów Usługi IT HOSTING.PL

2. Usługi i produkty stron trzecich.

 

 1.                IT HOSTING.PL może udostępniać Klientowi warunki do korzystania z usług lub produktów, włączając oprogramowanie, dostarczanych przez strony trzecie. Klient korzysta z usług lub produktów stron trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez strony trzecie, a w tym na warunkach licencji udzielanej przez stronętrzecią.
 2.                Niektóre usługi lub produkty stron trzecich mogą stanowić nieodpłatny dodatek do Usługi IT HOSTING.PL i są dostępne wyłącznie po uiszczeniu opłaty należnej IT HOSTING.PL z tytułu korzystania z Usługi IT HOSTING.PL, a ich dostępność i zakres zależy wyłącznie od decyzji IT HOSTING.PL. Klientowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie usług lub produktów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3.                Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu strony trzeciej są określone na stronieinternetowejstronytrzeciej,doktórejodsyłastronainternetowaIT HOSTING.PL

 

3. Opłaty.

 

 1.               Informacja o wysokości opłat za Usługi IT HOSTING.PL zawarta jest w Cennikach, a także w regulaminach promocji zamieszczonych na stronie internetowej  ithosting.pl.
 2.               Klient zobowiązuje się do regulowania opłaty za Usługę IT HOSTING.PL przez cały okresobowiązywania Umowy.OpłatyuiszczanesązgóryzaOkresabonamentowywskazanywSpecyfikacjiUsługi.
 3.               Zapłatę należnej opłaty Klient powinien zrealizować w sposób ( metoda płatności) oraz w terminie wskazanym przez IT HOSTING.PL w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna zostać dokonana przez Klienta na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez IT HOSTING.PL. Operator wystawia fakturę za dany okres rozliczeniowy zgodnie z obowiązującymi przepisamiprawa.
 4.               IT HOSTING.PL akceptuje niżej przytoczone formy płatności: przelew bankowy, karta kredytowa oraz szybki przelewinternetowy.
 5.               Klient zostaje obciążony  kosztami związanymi z realizacjąpłatności.
 6.               W przypadku, gdy Klient nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia, Umowawygasa.
 7.               Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Klienta nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest kontynuowana. Zapis zdania poprzedniego nie obejmuje Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wartości proporcjonalnej do czasu faktycznegoświadczenia Usługi IT HOSTING.PL. W przypadku gdy dojdzie do rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących IT HOSTING.PL, Klient ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w wartości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia UsługiIT HOSTING.PL.

 

4. Odpowiedzialność.

 1.                IT HOSTING.PL ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi IT HOSTING.PL stosownie do obowiązujących przepisów  prawa.
 2.                Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy, odpowiedzialność IT HOSTING.PL ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania danej Usługi IT HOSTING.PL w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody, a w przypadku, gdy świadczenie Usługi IT HOSTING.PL trwało krócej, za okres faktycznie świadczonej Usługi IT HOSTING.PL. Ograniczenie odpowiedzialności IT HOSTING.PL dowysokości straty wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy wartości opłaty jednorazowej w przypadku, gdy za Usługę IT HOSTING.PL należna jest opłata jednorazowa. Ograniczenie odpowiedzialności IT HOSTING.PL opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobecKonsumenta.

 

5. Ograniczenia.

 

 1.                Klient zapewnia, że korzystanie przez niego z Usług IT HOSTING.PL, Urządzeń IT HOSTING.PL, usług lub produktów stron trzecich, a także treść Materiałów nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec IT HOSTING.PL w związku z powyższymi naruszeniami, Klient jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez IT HOSTING.PL szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesuIT HOSTING.PL.
 2.                Klient zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Usług IT HOSTING.PL, Urządzeń IT HOSTING.PL, usług lub produktów stron trzecich nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dlamałoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujące nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz powszechnie uznane  za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażające zdrowiu lubżyciu człowieka, treści naruszające prywatność, treści naruszające bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej,treści promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, treści wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług IT HOSTING.PL, Urządzeń IT HOSTING.PL lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osóbtrzecich.
 3.                W przypadku naruszeń, o których mowa w punktach 27 lub 28, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności, IT HOSTING.PL jest uprawnione do natychmiastowego usunięcianaruszenia lub Materiałów oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim lubZawieszenia świadczenia Usługi IT HOSTING.PL. W sytuacji gdy informacja o naruszeniu nie pochodzi z urzędowego zawiadomienia IT HOSTING.PL niezwłocznie zawiadamia Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu doMateriałów.
 4.                Klient zapewnia, że Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem Urządzeń IT HOSTING.PL nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu Usług IT HOSTING.PL, Urządzeń IT HOSTING.PL, usług lub produktów strontrzecich.
 5.                Klient zapewnia, że nie będzie używał Usługi IT HOSTING.PL, Urządzeń IT HOSTING.PL, usług lub produktów stron trzecich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, który może spowodować brak lubutrudnienie korzystania z Urządzeń IT HOSTING.PL, Usług IT HOSTING.PL, usług lub produktów strontrzecich dla Klienta lub osób trzecich. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla Urządzeń IT HOSTING.PL, Usług IT HOSTING.PL, usług lub produktów stron trzecich z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, IT HOSTING.PL, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń, może zawiesić świadczenie Usługi IT HOSTING.PL. W sytuacji gdy konieczna jest natychmiastowa interwencja ze strony IT HOSTING.PL i nie jest możliwe uprzednie wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń, na przykład w sytuacji wykrycia przez IT HOSTING.PL rozpoczęcia masowej wysyłki SPAM przez Klienta, IT HOSTING.PL jest uprawnione do natychmiastowego Zawieszenia świadczenia Usługi IT HOSTING.PL o czym niezwłocznie informuje Klienta.
 6.                Klient nie może korzystać z nazwy IT HOSTING.PL, jak również pozostałych nazw i oznaczeń indywidualizujących IT HOSTING.PL lub Usługi IT HOSTING.PL, bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgodyIT HOSTING.PL.

 

6. Obowiązywanie Umowy.

 

 1.                Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na Usługę IT HOSTING.PL oraz w potwierdzeniu przyjęcia tegozamówienia.
 2.                Na co najmniej 7 (siedem) dni przed zakończeniem terminu obowiązywania Umowy IT HOSTING.PL przesyła Klientowi informację o nadchodzącym terminie jej wygaśnięcia oraz o możliwości zawarcia kolejnej Umowy, która zapewni ciągłość świadczenia Usługi IT HOSTING.PL. Do zawarcia nowej Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Klienta warunków zaproponowanych przez IT HOSTING.PL. Uiszczenie opłaty wynikającej z nowej Umowy nie później niż na 3 (trzy) dni przed zakończeniem okresu obowiązywania dotychczasowej Umowy jest gwarancją zachowania ciągłości świadczenia Usługi IT HOSTING.PL. W przypadku braku zapłaty przed rozpoczęciem obowiązywania nowej Umowy, dotychczasowa Umowa wygasa. Postanowienia punktu 11 oraz 23 powyżej stosuje sięodpowiednio.
 3.                  Każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem 30- dniowego okresuwypowiedzenia, a w przypadku Usługi IT HOSTING.PL o krótszym okresie obowiązywania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w informacji zawartej w zamówieniu na Usługę IT HOSTING.PL oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia. Postanowienie powyższedotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest świadczona przez IT HOSTING.PL, bez udziału podmiotu trzeciego. Prawo do wypowiedzenia Umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej Usługi IT HOSTING.PL i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego, które zostały udostępnione  Klientowi przed zawarciem Umowy. Postanowienia umów zawieranych przez Klienta ze stronami trzecimi na świadczenie usługi lub produktu, do których dostęp umożliwia IT HOSTING.PL, mogą wprowadzać inne zasady i okresywypowiedzenia.
 4.                  Na zasadach określonych w punkcie 35 powyżej IT HOSTING.PL ma prawo wypowiedzieć Umowę Konsumentowi tylko z ważnych przyczyn, tojest:

(a)                świadczenie  Usługi   IT HOSTING.PL stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych,

(b)               IT HOSTING.PL zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywaniaUmowy,

(c)                wobec IT HOSTING.PL zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub IT HOSTING.PL zostanie postawione w stanlikwidacji,

(d)               w sytuacji braku uiszczenia przez Klienta opłaty za świadczenie Usługi, mimo uprzedniego wezwania przez IT HOSTING.PL do uiszczenianależności.

 1.                W przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień Regulaminu lub Umowy, Strona może, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu wykonanych świadczeń. Zapis o braku prawa do zwrotu  świadczenia  nie  obejmuje Konsumenta, który  jest  uprawniony  do  żądania zwrotu uiszczonych opłat o wartości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi IT HOSTING.PL
 2.                IT HOSTING.PL jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaniechana naruszeń w sytuacji,gdy:

(a)                Klient poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe dane, o czym IT HOSTING.PL powzięło wiadomość po zawarciuUmowy,

(b)               Usługi IT HOSTING.PL są wykorzystywane lub zachodzi uzasadniona obawa, iż będą wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług IT HOSTING.PL przez osoby trzecie, na przykład poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM) lubphishing.

 1.                Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient zostanie pozbawiony dostępu do Konta, Materiałów oraz poczty elektronicznej, które sąusuwane.

 

7. Prywatność oraz ochrona danych osobowych.

 

 1.                Administratorem danych osobowych Klienta jest IT HOSTING.PL.
 1.                IT HOSTING.PL na podstawie zgody Klienta przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi IT HOSTING.PL oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu oraz w zakresie koniecznym do prawidłowego a także należytego wykonania Usługi IT HOSTING.PL, a w tym stronie trzeciej, z której usługi lub produktu korzysta Klient zapośrednictwem IT HOSTING.PL, oraz w celach statystycznych, jak również w celu badania poziomusatysfakcji Klienta z UsługiIT HOSTING.PL.
 2.                Dane osobowe są przetwarzane w zposób zgodny z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych i w ustawie o świadczeniu usług drogąelektroniczną.
 3.                IT HOSTING.PL oraz podmioty, o których mowa w punkcie 41, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym mowa w przepisach polskiego prawa o ochronie danychosobowych.

 

8. Postępowanie reklamacyjne.

 

 1.                W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi IT HOSTING.PL, Klient może złożyćreklamację.
 2.                Reklamacja powinnazawierać;

(c)                wskazanie Klienta w sposób umożliwiający jegoidentyfikację,

(d)               wskazanie nazwy i typu Usługi IT HOSTING.PL, której reklamacjadotyczy,

(e)                przedmiotreklamacji,

(f)                okoliczności uzasadniającereklamację,

(g)               wskazanieżądania.

 1.                Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres IT HOSTING.PL wskazany w Regulaminie lub naadrespocztyelektronicznejwskazanyprzezIT HOSTING.PL jakoadresdokontaktu.
 2.                W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie 45 powyżej, Klient zostanie wezwany do uzupełnienia brakówreklamacji.
 3.                Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacjiprzezKlientaniewliczasiędoterminujejrozpatrzenia.
 4.                Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznejwskazanyprzezKlientajakoadresdokontaktu.

 

9. Pozostałe postanowienia.

 1.                IT HOSTING.PL zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług IT HOSTING.PL oraz prawo zmianyRegulaminu, z zastrzeżeniem poniższychpostanowień.
 2.                Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres dokontaktu.
 3.                Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowejIT HOSTING.PL.
 4.                Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwiliich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 51powyżej.
 5.                Stronyprzyjmują,żeKlientzaakceptowałzmianyRegulaminu,jeżeliniewypowiedziałUmowy do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 53 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko Usługi IT HOSTING.PL, której nie obejmuje Umowa, i z której nie korzysta Klient lub wprowadzenia nowej Usługi IT HOSTING.PL.
 6.                Do oceny praw i obowiązków IT HOSTING.PL oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7.                Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisówprawa,któreznajdujązastosowanieprzedpostanowieniamiRegulaminu.
 8.                Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).

 

I.        Postanowienia dotyczące poszczególnych Usług IT HOSTING.PL

 

10.  Usługa hostingu.

 

 1.    Świadczenie Usługi hostingu to odpłatne udostępnienie Klientowi przez IT HOSTING.PL usługpolegających na udostępnianiu Klientom możliwości utrzymywania i udostępniania stron w publicznej sieci WWW.
 2.       Limity parametrów Usługi hostingu zostały zawarte w podsumowaniu warunków zamówienia, a także w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za bieżące  przestrzeganie limitów, o których mowa w zdaniu  poprzedzającym.
 3.          W sytuacji, gdy Klient przekroczy limit parametru Usługi hostingu, IT HOSTING.PL uprawniony jest do ograniczenia lub wyłączenia możliwości korzystania z Usługi hostingu, w tym do cofnięcia wszystkich nadesłanych do Klienta komunikatów poczty elektronicznej do ich nadawców.
 4.          Klient jest zobowiązany do sporządzenia kopii zapasowej Materiałów. IT HOSTING.PL nie jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowej Materiałów i nie jest zobowiązany do ichprzywrócenia w przypadku ich utraty przezKlienta.
 5.          IT HOSTING.PL zapewnia w stosunku do Usługi hostingu gwarantowany czas dostępności tej Usługi w wysokości zawartej w podsumowaniu warunków zamówienia, a także potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, zależnej od rodzaju Usługi hostingu IT HOSTING.PL. Z zastrzeżeniem punktu 26 Regulaminu, szczegółowe zasady i wysokość odpowiedzialności IT HOSTING.PL za niedostępność Usługi hostingu zostały określone na stronie IT HOSTING.PL. Ograniczenie odpowiedzialności IT HOSTING.PL opisane w zdaniu poprzedzającym nie odnosi się do Konsumenta.

 

 

11.Szczegółowe warunki korzystania z dodatkowych adresów IP

 

 

 1.         Do każdego serwera Dedykowanego oraz VPS można zamówić określoną liczbę dodatkowych adresów IP. Limit ten wynosi do 15 adresów IP.
 2.         Każdy dodatkowy adres IP jest płatny w cyklu miesięcznym.
 3.         Każdy dodatkowy adres IP jest dopisywany do cyklu płatności za usługę do której jest przypisany. Klient będzie ponosić koszt za korzystanie z tego adresu IP wraz z przystąpieniem do odnowienia tej usługi.

 

12. Zobowiązania  IT HOSTING.PL

 

 1.    IT HOSTING.PL zobowiązuje się dopełnić wszelkich starań w celu uruchomienia zamówionych adresów IP.

 

13. Odpowiedzialność IT HOSTING.PL

 

 1.    IT HOSTING.PL ma prawo do zawieszenia działania adresów IP należących do Klienta, w przypadku gdy stanowią one zagrożenie dla platformy IT HOSTING.PL lub Klient nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu. W przypadkach wymienionych w zdaniu poprzedzającym IT HOSTING.PL ma również prawo do zablokowania i odebrania wszystkich adresów IP należących do Klienta.

 

 1.    IT HOSTING.PL zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków dotyczących przyznania zasobów bez konieczności informowania Klienta o przyczynach ich odrzucenia.

 

14. Rezygnacja z dodatkowych adresów IP

 

 1.    Klient może zrezygnować z opcji dodatkowego adresu IP poprzez wysyłanie maila na adres podany w zakładce Kontakt lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie ithosting.pl/contact-us.  W przesłanej wiadomości należy załączyć informacje o adresie IP, z którego Klient rezygnuje oraz usługi do której jest przypisany.
 2.    Wyłączenie usługi Dodatkowy adres IP następuje na końcu okresu abonamentowego.
 3.    W przypadku gdy adres IP Klienta został umieszczony na czarnej liście, Klient zobowiązany jest do przedsięwzięcia kroków w celu usunięcia go z czarnej listy, Klient zobowiązany jest uzyskać i przedstawić IT HOSTING.PL pisemne potwierdzenie usunięcia adresu IP z czarnej listy. W przeciwnym razie Klient nie będzie mógł zrezygnować z adresów IP umieszczonych na czarnej liście i będzie ponosił koszty ich wykorzystania. Jednocześnie klient nie będzie mógł w przyszłości zamawiać nowych dodatkowych adresów IP w serwisie IT HOSTING.PL.